Beschermingsbewind

Voor mensen die door omstandigheden (tijdelijk) niet zelf hun financiën kunnen regelen, kan een bewindvoerder dat doen. Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording over het bewind af aan de rechtbank.

Redenen voor beschermingsbewind zijn:

 • lichamelijke en/of geestelijke beperkingen,
 • problematische schulden, verkwisting.

Hoe werkt bewindvoering?
Bewindvoering betekent dat een bewindvoerder al uw inkomsten beheert, financiële beslissingen neemt en betalingen verricht. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budgetplan sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg. De bewindvoerder beslist uiteindelijk, maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. U ontvangt wekelijks of maandelijks leefgeld (huishoudgeld) op uw eigen leefgeldrekening.

Werkzaamheden van de bewindvoerder

Bij beschermingsbewind verricht de bewindvoerder onder meer de volgende werkzaamheden:

 • openen beheerrekening en leefgeldrekening
 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • opstellen van een budgetplan (maand- en jaarbegroting) en vaststellen van het leefgeld
 • relevante organisaties/instellingen informeren over de onderbewindstelling en regelen dat de zakelijke post voortaan naar Stichting Bebon wordt gestuurd
 • verrichten van betalingen zoals vaste lasten
 • declaratie ziektekosten indienen
 • regelen toeslagen belastingdienst
 • verzorgen belastingaangifte (box 1)
 • aanvragen van kwijtscheldingen gemeentelijke- en waterschapsbelastingen;
 • aanvragen van bijzondere bijstand en overige inkomensvoorzieningen
 • treffen van betalingsregelingen bij beheersbare schuldenlast;
 • adviseren over en eventueel afsluiten van verzekeringen
 • opstellen van de jaarlijkse rekening en verantwoording voor de rechtbank

Tarieven
De tarieven voor kosten beschermingsbewind zijn door het ministerie vastgelegd in de “Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren”. Bij een minimum inkomen worden de kosten van het beschermingsbewind (meestal) betaald door de gemeente. De bewindvoerder vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan.